Türkçe
Yönetim Planımızın Yenilenmesi

İzlenme 6401


 

2008 tarihinde hazırlanan yönetim planımızın bazı maddelerinde değişiklik yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu konuda üyelerimizin görüş ve düşüncelerini bize e-post ile iletmesini temenni ederiz.

 

Bir üyemizin hazırlamış olduğu taslak yönetim planını aşağıda yayınlıyoruz. Ayrıca üyelerimizden Yönetim Kurulunun seçilmesi hakkında, Yönetim Planında Yönetim Kurulu ÜYELERDEN oluşur ölümünün, ÜYE VE ÜYELERİN BİRİNCİ DERECE YAKINLARINDAN olarak değiştirilmesi isteği yönetimimize iletilmiştir. Bilgilerinize

 

Eğer mümkün olursa Ağustos 2013 tarihinde yapacağımız genel kurulda yeni Yönetim Planını hazırlayarak onanmasını sağlamak istiyoruz.

                                             

 

 

ENGÜRÜ SİTESİ

                        TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI

 

 

                                I – GENEL HÜKÜMLER

 

1.              KAPSAM

 

Madde 1:

Balıkesir ili, Ayvalık ilçesi, Sahilkent mahallesi mevkiinde bulunan Ayvalık Belediyesince onaylı (ekli) vaziyet planı ve uygulama projesine göre gerçekleştirilmiş bulunan konut üniteleri, altyapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ve bunların yönetimi bakımından birbirleri ile bağlantılı birden çok yapıyı kapsayan ENGÜRÜ Sitesi konut alanı, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ve ilgili diğer yasaların emredici kuralları saklı kalmak üzere bu Yönetim Planı’na göre yönetilir. 

 

ENGÜRÜ SİTESİ konut alanı aşağıda belirtilen ada ve parsellerin tümünü kapsar:

Bir numaralı ada: 113 pafta, 1308 ada , 68 numaralı parsel  ( 12 bağımsız bölüm )

İki numaralı ada : 113 pafta, 1308 ada , 65 numaralı parsel  ( 15 bağımsız bölüm )

Üç numaralı ada : 113 pafta, 1309 ada , 1 numaralı parsel    ( 31 bağımsız bölüm )

Dört numaralı ada: 113 pafta, 1310 ada, 1 numaralı parsel   ( 38 bağımsız bölüm )

Beş numaralı ada: 113 pafta, 1336 ada , 1 numaralı parsel   ( 46 bağımsız bölüm )

Altı numaralı ada: 113 pafta, 1337 ada, 1 numaralı parsel    ( 12 bağımsız bölüm )

Yedi numaralı ada: 113 pafta, 1308 ada, 74 numaralı parsel ( 23 bağımsız bölüm )

Sekiz numaralı ada: 113 pafta, 1308 ada, 75 numaralı parsel ( 28 bağımsız bölüm )

Dokuz numaralı ada: 113 pafta, 1339 ada, 1 numaralı parsel ( 24 bağımsız bölüm )

 

Toplu Yapı ,belirtilen 9 ada ve bu adalardaki toplam 229 bağımsız bölüm ve bu bağımsız bölümlerin müşterek methallerini, ortak tesislerini, kamuya ait olup da düzenleme bakım ve onarımı Site Yönetimince yürütülen tüm tesisleri ifade  eder.

 

Toplu Yapı’ya ait ortak yerler ve tesisler: Çarşı binası ve kafeterya, Plaj büfelei, kafeterya arsası, su kuyuları, su deposu ve diğer eklentiler;

Kamuya ait alanda olup da, Toplu Yapı kapsamı içinde olan düzenleme, bakım ve onarımı Toplu Yapı Yönetimince yapılan tesisler; plaj tesisleri, yürüyüş yolları ve tretuarlar, Siteye ait ana ve tâli yollar, aydınlatma tesisleri, su şebekesi ve bağlantıları, Atatürk büstü alanı, otoparklar, çocuk bahçeleri, spor alanları ve yeşil alanlar;

bu kapsam içersindedir.

 

2.              HÜKMÜ VE BAĞLAYICILIĞI

 

Madde 2:

Yönetim Planı, taraflar arasında sözleşme hümündedir. Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda, öncelikle uygulanacak hükümleri içerir. Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde sırasıyla Kat Mülkiyeti Kanunu ve Genel Hükümler; burada da hüküm bulunmadığı takdirde kıyasa elverişli diğer kanun hükümleri uygulanır.

Yönetim Planı, ENGÜRÜ Sitesi ve Toplu Yapı kapsamındaki bütün bağımsız bölüm mâliklerini, bu bağımsız bölümleri sonradan yasal veya sözleşmesel herhangi bir yolla iktisap edenleri veya herhangi bir sıfatla bağımsız bölüm ve diğer ek tesislerden yararlananları bağlar. Bu kişiler Yönetim Planı’nın bütün hükümlerine ve Yönetim  Planı’na göre alınan tüm kararlara uymak zorundadırlar.

 

3.              DEĞİŞTİRİLMESİ

 

      Madde 3:

      İşbu Yönetim Planı, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu (TYTK) üyelerinin en az  beşte dördü     

oranındaki bir çoğunluk kararı ile değiştirilebilir. Bu kararın alınacağı toplantı gündemi toplantı gününden önceki 15 gün boyunca bütün kat maliklerinin bilgisi için Yönetim Merkezi duyuru panolarında ilanen duyurulur.

 

 

II-            YÖNETİM ORGANLARI

 

A-       ADA KAT MALİKLERİ KURULU (AKMK)

     

1.         OLUŞMASI VE YETKİ ALANI

 

Madde 4:

Bu Yönetim Planı’nın kapsadığı toplu yapıda yer alan ve Madde 1’de bağımsız bölüm sayıları belirtilmiş olan ayrı ayrı 9 adadaki yapı grupları, kendi sorunlarına ve yalnız o adanın ortak yerlerine ilişkin olarak, aynı adada bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan Ada Kat Malikleri Kurulu’nca (AKMK) yönetilir.

 

2.         KURULA KATILMA VE OY HAKKI

 

Madde 5:

a.         AKMK’da her kat maliki, bağımsız bölümüne bağlı arsa payının miktarı ne olursa olsun, bir oy hakkına sahiptir. Aynı adada, bir kişi birden çok bağımsız bölüme malik ise, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir, ancak kullanabileceği oy sayısı, adadaki bağımsız bölüm sayısının üçte birinden fazla olamaz.

b.        Bir bağımsız bölüme birden çok kimse malik ise,AKMK’nda bunları içlerinden herhangi biri temsil edebilir. Bağımsız bölüm maliklerinden herhangi birine yapılacak tebligat, tümüne yapılmış sayılır.

c.         Bağımsız bölüm maliklerinden medeni haklarını kullanma ehliyetinden yoksun olanlar, bu kurulda kanuni mümessilleri (veli/vasi) tarafından temsil edilirler.

d.        AKMK’nda alınacak karar, doğrudan kendisini ilgilendiren kat maliki kurula ve görüşmelere katılabilir, ancak oy kullanamaz.

e.         Bağımsız bölüm maliklerinden biri yerine, kurula atayacağı edeceği bir vekil  katılabilir ve oy kullanabilir.Birden çok bağımsız bölüm maliki aynı kişiyi vekil atayabilirler.Ancak bu şekilde atanan vekil kendi oy hakkından başka ek olarak en fazla iki bağımsız bölüm maliki için oy kullanabilir.

Vekil temsil yetkisini yazılı ve ıslak imzalı usulüne uygun bir belge ile kanıtlamak ve ibraz etmek zorundadır.

 

3.         TOPLANTI VE ÇAĞRI

 

Madde 6:

Olağan Toplantı :

AKMK, her yıl en az bir defa 1-20 Temmuz tarihleri arasında toplanır.

Kurul, Ada Yöneticisi tarafından, toplantı tarihinden önce bağımsız bölüm maliklerine imzalatılacak bir çağrı yazısı veya taahhütlü bir mektupla  toplantıya davet edilir.

Çağrıda toplantının yeri, tarihi, saati  ve gündem ile ilk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının yapılacağı yer, tarih ve saat de belirtilir.

Olağan toplantılarda gündemde olmayan bir konunun görüşülmesi, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alması halinde olanaklıdır.

 

Madde 7:

Olağanüstü Toplantı:

AKMK, Ada Yöneticisinin, ada denetçisinin veya  o adada yer alan bağımsız bölüm maliklerinden en az üçte birinin imzasını taşıyan bir gündem ile her zaman toplantıya davet edilebilir. Olağanüstü toplantı çağrısı, toplantı için belirlenen tarihten en az onbeş gün önce kat maliklerine imzalatılacak bir çağrı kağıdı veya taahhütlü bir mektupla tebliğ edilir. Çağrıda toplantının yapılacağı tarih, saat ve yer ile birlikte, gündem ve toplantı nedeninin gösterildiği bir açıklama yer alır.

Olağanüstü toplantılarda gündem dışındaki konular görüşülemez.

 

4.     TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

 

Madde 8:  

      a.     AKMK, bağımsız bölüm maliklerinin  sayı ve arsa payı bakımından yarısından

              bir fazlasıyla toplanır.

      b.     İlk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde, çağrıda gösterilecek

              gösterilecek  ikinci toplantı en geç onbeş gün içinde yapılır. İlk toplantı ile ikinci

              toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz.

      c.     AKMK ikinci toplantıda, toplantı yeter sayısı aranmaksızın katılanların salt

        çoğunluğu ile karar alır. Kat Mülkiyeti Kanunu’ndaki toplantı ve karar yeter

        sayısına ilişkin emredici kurallar saklıdır.

 

5.  KARARLARIN BAĞLAYICILIĞI

 

Madde 9:

AKMK’nun kararları, toplantıya veya karara katılmamış olsalar dahi, o adadaki  bütün bağımsız bölüm maliklerini ve bağımsız bölümü herhangi bir şekilde devralmış olanları, bağımsız bölümleri herhangi bir hakka dayalı olarak fiilen kullananları, Ada Yöneticilerini  Denetçi ve Temsilcilerini bağlar.

Kurulca verilen kararı uygun bulmayan bağımsız bölüm maliklerinin, yargı yoluna başvurmak hakları saklıdır.

 

  1. KARARLARIN YAZILMASI VE İMZALANMASI

 

      Madde 10.

      AKMK’nun kararları, kurulda seçilen Divan Başkanı ve Yazman tarafından (1)’den                 

      başlayıp sırasıyla giden sayfa numaralarını taşıyan, her sayfası noterce onaylı bir karar

      defterine yazılır ve toplantıya katılanlarca imzalanır. Karara aykırı oy verenler de,   

      gerekirse aykırılığın nedenini belirterek tutanağı imzalarlar.

      Karar defterleri Ada Yöneticileri ( AY ) tarafından muhafaza edilecektir.

 

   A-   ADA  YÖNETİCİSİ  ( AY )

   

    1.    SEÇİMİ

    

    Madde 11:

    a.     Ada bazında yer alan bağımsız bölüm malikleri her yıl 1 – 20 Temmuz arasında

            yapılacak toplantıda  kendi aralarından birisini, bir yıllık görev süresi için Ada

            Yöneticisi ( AY ) seçer. Seçilen  AY aynı zamanda Toplu Yapı Temsilciler Kurulu

            Üyesi sıfatını kazanır.

    b.     AY bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilir. Aynı kişinin

            tekrar seçilebilmesi olanaklıdır. AY seçimi tamamlanıncaya kadar eski Yöneticinin

            görevi devam eder.

    c.     AKMK’nun  Yönetici seçimi için toplanamadığı veya karar alamadığı hallerde,

            bağımsız bölüm malikleri  birinin başvurusu üzerine , Toplu Yapının bulunduğu yer        

            olan Ayvalık  Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Yönetici atanır.

    d.     AKMK , Yönetici’yi sayı ve arsa payı çoğunluğu kararı ile her zaman değiştirebilir.

            Ancak mahkemece atanan Yönetici , mahkemeden izin alınması durumu dışında

            atanmasının üzerinden altı ay geçmedikçe AKMK tarafından değiştirilemez.

    e.     AY seçim sonuçlarını diğer Temsilci adları ile birlikte en geç bir hafta içinde Ada

            bağımsız bölüm maliklerinin tümüne ve hazırlanacak Hazirun Listesine  esas olmak

            üzere Toplu Yapı Yönetim Kurulu’na bildirir.

 

1.         ÜCRETİ VE AİDATTAN MUAFİYETİ

 

     Madde 12:

     Ada Kat Malikleri Kurulu’nca kendi Adalarına ilişkin olarak ayrıca bir bütçe uygulama  

     ve ada bazında aidat toplama kararı alınmadığı sürece ücret ve muafiyet uygulanamaz.

 

2.         SORUMLULUĞU

    

     Madde 13:

     AY  bağımsız bölüm malikleri adına aynen bir vekil gibi sorumludur.

 

3.         GÖREVLERİ

 

     Madde 14:

     TYTK tarafından uygulanan toplu hizmetler ile ada ortak alanlarına ilişkin toplu yapı

     hizmetlerinin kendi blok yapıları hakkındaki işleyişini gözeterek belirledikleri aksaklıklrın

     giderilmesini sağlar.AKMK tarafından yapılmasına karar verilen ve tüm blok yapılara

     ilişkin hizmetler kapsamında kalan iş ve hizmetlerin yürütülmesini bizzat veyahut

     TYTK  ile işbirliği yaparak yerine getirir.

     TYY’nce tutulan muhasebe kayıtlarından adasına ilişkin gelir ve gider cetvellerini, işletme

     defterini , banka durumunu , harcamaları ve toplanamayan avansları izler, gerekli

     önlemlerin alınmasına yardımcı olur.

 

B-      TOPLU YAPI  TEMSİLCİLERİ  ( TYT )

 

    Madde 15:

a.      AY seçimi ile birlikte Toplu Yapı Temsilcisi ( TYT ) sıfatını da kazanır.

  b.    Her Ada Temmuz ayında yapacakları Olağan Genel Kurul Toplantısında kendi

         adalarındaki bağımsız bölüm malikleri arasından AY ile birlikte, TYTK’da adalarını

         temsil etmek üzere Toplu Yapı Temsilcisi ( TYT ) olarak seçerler. Görev süreleri bir

         yıldır.                        

c.       Aşağıda belirtildiği üzere her beş kat malikine bir temsilci hesabıyla adalarındaki tüm

bağımsız bölüm maliklerinin  toplam sayılarını temsilen görev yapmak yetkisi ile

             Toplu Yapı Temsilcisi ( TYT ) seçilirler.

 

1308  Ada   68 Parsel      2 Temsilci           ( 1 AB + 1 TYT )

1308  Ada   65 Parsel      3 Temsilci           ( 1 AB + 2 TYT )

1309  Ada     1 Parsel      6 Temsilci           ( 1 AB + 5 TYT )

1310  Ada     1 Parsel      7 Temsilci           ( 1 AB + 6 TYT )

1336  Ada     1 Parsel      9 Temsilci           ( 1 AB + 8 TYT )

1337  Ada     1 Parsel      2 Temsilci           ( 1 AB + 1 TYT )

1308  Ada    74 Parsel     4 Temsilci           ( 1 AB + 3 TYT )

1308  Ada    75 Parsel     5 Temsilci           ( 1 AB + 4 TYT )

1339  Ada      1 Parsel     4 Temsilci           ( 1 AB + 3 TYT )

 

     d.     Aday olanlar ayrı ayrı oylama sonucunda aldıkları oy sırasına göre seçilirler.

             TYT seçimi tamamlanıncaya kadar , önceki temsilcilerin görevi devam eder.

             AKMK, seçilmiş bir TYTK üyesini güvensizlik kararı ile düşürürüp yenisini

             seçebilir.

     e.     Toplu Yapı Temsilcilerinin her biri kendi Ada’sının  TYTK’nda temsilinde

      eşit oy hakkına sahiptir.

f.         TYT’lerine bu görevlerinden dolayı ayrıca bir ücret ödenmez,aidat muafiyetleri

       yoktur.

 

C-       TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU  ( TYTK ) 

 

    Madde 16:

             TYTK Sitede mevcut tüm yapılara ilişkin ortak hizmetlerin yürütülmesi amacı ile

             Toplu Yapı kapsamındaki ortak yapı yer tesisler ve tapu sicilinde toplu yapı kat       

             malikleri adına kayıtlı olup  ortak yararlanmaya tahsis edilmiş bağımsız bölümlerin

             idaresi için yetkilendirilmiş olan kuruldur.

    

 

     Madde 17:

     a.     Kurula katılma ve oy hakkı:

             TYTK  Ada’lardan seçilen TYT’lerinden oluşur.Temsilcilerin olağan veya olağanüstü       

             AKMK toplantılarında değişmesi halinde yeni temsilciler kendiliğinden eskisinin

             yerini alır.

             TYTK üyelerinin bu kuruldaki oy hakkı eşittir.Kurulun belli bir toplantısına

             katılamıyacak olan bir temsilci,yerine ancak kendi adasından seçilmiş diğer

             temsilcilerden birini vekil atayabilir.

             Bir temsilci ikiden fazla vekalet kullanamaz.

             Vekil yetkisini ıslak imzalı, usulüne uygun bir belge ile kanıtlamak durumundadır.

            

            

            

.

 

      Madde 18:

b.    Çağrı ve Toplanma:

             TYTK her yıl  Ağustos ayının birinci Pazar günü olağan olarak toplanır.

             Kurul, TYTK tarafından toplantı tarihinden önce bütün kurul üyelerine       

             imzalattırılacak bir çağrı yazısı veya taahhütlü mektup ile toplantıya davet edilir.    

             Çağrıda toplantının gün , yer, saat ve gündemi belirtilir. Yeter sayının sağlanamaması

             halinde en erken yedi, en geç on beş gün sonra yapılacak toplantının da günü, yeri,

             saati  çağrıda belirtilir.

             TYTK toplantıları , kendi üyeleri arasından seçilen ve TYYK üyesi ve Toplu Yapı

             Denetçisi ( TYD ) olmayan bir Başkan ve bir Yazmandan oluşan Divan Heyetince

             idare edilir.Divan Heyetine seçilmiş olmak ,kendi oy hakkını ortadan kaldırmaz.

             Olağan toplantılarda gündemde olmayan bir konunun görüşülmesi,

             Divan Başkanlığı’na önceden iletilecek yazılı ve sözlü önerge üzerine, toplantıya

             katılanların  salt çoğunluğu ile karar alması ile olanaklıdır.

             Olağanüstü toplantılarda gündem dışı görüşülemez.

             Kurul. TYYK tarafından her zaman olağanüstü toplantıya çağrılabileceği gibi    

             TYD’nin veya TYT’lerinin en az üçte birinin yazılı istemi halinde TYYK bu

             çağrıyı yerine getirmekle yükümlüdür. Olağanüstü toplantı talebinde bulunanlar

             taleplerinde toplantının gündemini ve toplanma gerekçesini de yazılı olarak

             bildirmek zorundadırlar. Olağanüstü toplantı çağrısının temsilcilere toplantı

             tarihinden en az onbeş gün önce iletilmesi şarttır.

 

 

             Madde 19:

             c.     Toplantı ve Karar   Yete r  Sayısı:

                Toplantıya katılabilmek için TYTK üyelerinin Hazirun Listesini

                 imzalamış olmaları gerekir.

                TYTK üyesi olmayan kişiler toplantı yerinde ayrı bir bölümde toplu

                olarak otururlar.Dinleyici sıfatı ile sükunet içinde oturumu izlerler.

                Ayrıca konuşma ve söz hakları yoktur.

                Divan Başkanı gerekli görürse toplantıyı sadece TYTK üyeleri ile

                sürdürmeye  yetkilidir.             .    

                Kurul üye sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır ve, katılanların oy

                çokluğu ile  karar alır. Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamaz

                ise, en erken yedi en geç onbeş gün gün sonra yapılacak ikinci toplantıda toplantı          .               yeter sayısı aranmaksızın katılanların oy çoğunluğu ile karar verilir.

         Toplantı ve karar sayısına ilişkin Kat Mülkiyeti Yasasındaki özel hükümler

 saklıdır.             

                

                             

Madde 20:

d.      Kararların Bağlayıcılığı:

                             Kurulun kararları , toplu yapı ve site kapsamında bulunan bütün

                            .bağımsız bölüm maliklerini, bu bağımsız bölümleri sonradan yasal veya   

                             sözleşmesel herhangi bir yolla iktisap edenleri ve herhangi bir sıfatla

                             bağımsız bölümlerden sürekli olarak yararlananları bağlar.

 

Madde 21:

               e.      Kararların Yazılması ve İmzalanması:                     

          Kurulda alınan tüm kararlar, sayfa numaralarını içeren ve noter onaylı

                              Karar defterine, Divan Başkanı tarafından Divan Kâtibine yazdırılır ve

          toplantıya katılan tüm üyelere imzalattırılır.Aykırı oy verenler, gerekirse

          aykırılığın nedenini belirterek defteri imza ederler.

          Kurul’da alınan kararlar TYTK tarafından yedi gün içinde kat

          maliklerine duyurur.

 

E-      TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU ( TYYK )

            

  Madde 22:

  Toplu Yapı Yönetim Kurulu Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyeleri arasından

  bir  yıl için seçilen üç üyeden oluşur. Sorumlulukları müteselsil olup uyumlu bir

  şekilde çalışmaları esastır.

 

  Madde 23:

a.        Seçimi:

         TYTK   Ağustos ayında yapacağı olağan toplantıda , görevi sona eren TYYK 

         Üyeleri ve  TYD’nin  ibrası gündemlerini görüştükten sonra, görev süreleri

         dolan TYYK ve TYD’ni yapacağı seçimle yeniler.

         Seçim ‘’gizli oylama açık sayım’’ esasına göre yapılır.

         TYYK için Divan Başkanlığı’na adaylığını bildirenler arasından üç kişinin

          isimlerinin yazıldığı oy pusulalarının sayımı sonucunda en yüksek oyu almış

          ilk üç aday TYYK’na seçilmiş olurlar.Aynı oyu alanlar arasında sonuç

          Divan Başkanı tarafından yapılacak kura neticesinde belirlenir.

          Listeler halinde seçim istemi ancak oylama sonucunda salt çoğunluk kararı

          ile uygulanabilir.

          En yüksek oyu alanlar arasında yer alan diğer üç aday da sırasıyla TYYK               .         yedek üyesiolarak seçilmiş olurlar. Gerekirse eksik sayı seçimle tamamlanır.

 

Madde 24:

b.       Çalışma Şekli:

                           TYYK seçimi izleyen günden sonra en geç üç gün içinde yapacağı ilk

                           Toplantıda görev paylaşımı yapar ve kendi arasından TYYK Başkanı ile   

                           Başkan Vekilini ve Muhasip Üye’yi seçer. Kurul üye tamsayısının salt

                           çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını en az salt çoğunlukla alır.

 

                  Madde 25:

c.        Ücreti:

         TYYK’na seçilen üyeler çalışma süreleri içersinde aylık aidatlardan muaftır.

         Harcırah ve yolluk ödemeleri Harcırah ve Yolluk Yönetmeliği esasları ve

         yıllık bütçe talimatları çerçevesinde TYYK Başkanının onayı ile gerçekleşir.

         Uygulama bir sonraki TYTK ‘na sunulacak Çalışma Raporu’nda açık bir        

         şekilde yer alır.

 

Madde 26:

d.       Sorumluluk ve Görevleri:

         TYYK üyeleri sitedeki tüm kat maliklerine karşı aynen vekil gibi  

         sorumludur.Üyelerin bu sorumluluğu müteselsildir.

 

         TYYK’nun genel olarak görevi toplu yapı ortak alanlarına ilişkin hizmetler      

         ve konut bloklarının faydalanacağı blok hizmetlerinin yönetimi ile uygun

         kararları almak, alınan kararların doğru uygulanmasına nezaret etmek,                 .        uygulamadan doğan sonuçları değerlendirmek,gerekiyorsa düzeltici yeni

         kararlar oluşturmaktır.Yapılacak işlemlerde TYTK’nun aldığı kararlar

         esastır.

 

         İvedi durumlardaki zorunlu uygulamalar ise ilk Genel Kurul’da TYTK’nun    

         bilgi ve onayına sunulur.

 

         TYYK , TYTK’undan alacağı yetki çerçevesinde personel istihdam eder, bu  

         yetkiye dayanarak görevlerini sonlandırabilir.

 

         Ayrıca TYYK aşağıda belirtilen görevleri de yürütmelikle yükümlüdür:

 

 TYTK  ve AKMK tarafından alınan kararları yerine getirir.

 

 Toplu Yapı İşletme Projesini uygular.

 

 Toplu yapılara yönelik ortak hizmetlerin sağlıklı bir biçimde, eşit yararlanma

                   ilkesinden hareketle ve toplu yapı bütünlüğünü koruyacak şekilde yürütülmesini  

                   sağlar.

 

 Gelir ve giderlerin izlenmesi, muhasebeleştirilmesi, işletme defterlerinin

                   tutulması, elektrik, su, personel ücretleri gibi aylık rutin giderler ile ödeme

                   günü ve miktarı TYTK tarafından belirlenmiş giderlerin ilgili kişi ve kurumlara  

                   zamanında ve gecikmeden ödenmesini gerçekleştirir

.

 Banka işlemlerini takip eder.

 

 TYTK tarafından alınan kararlar ve belirlenen ilkeler çerçevesinde iş yapan

 yapan firmalarla yapılacak şartname ve sözleşmeleri TYTK’nu temsilen

                   sonuçlandırır.Gerekirse yapılan sözleşmeleri fesheder.

 

                   Sözleşmeler TYYK üyelerinin tümünün imzası ile uygulamaya geçer.

 

 Toplu Yapının ortak yer ve tesislerinin korunması , bakımı  ve onarımı

                   için gerekli önlemleri alır.

 

 Personelin çalışmalarını düzenler ve denetler.

                   Tüm personelle ilgili ücretler ,sosyal yardımlar ve diğer ek ödemeler işletme

                   projesine bağlı kalmak suretiyle TYYK tarafından belirlenir

.

 Toplu yapı alanı içinde sosyal, kültürel, ve sportif faaliyetleri yürütecek

                   organizasyonların oluşturulmasını ve desteklenmesini sağlar.

 

 Site alanı içinde çöp ve katı atık toplama, haberleşme, ulaşım gibi hizmetlerin

                   yürütülmesini organize eder ve denetler.

 

 Toplu yapı ortak alanı içinde kalan yeşil alanların , spor alanlarının, çocuk

                   bahçelerinin , oturma alanlarının, yapım, bakım, onarım, güvenlik, temizlik ve 

                   işletme hizmetlerini yürütür.

 

 Bağımsız bölüm maliklerinden, belirlenen aidat avanslarını toplar. Aidat

                   ödemelerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine ve

                   kat maliki ile sorumlu olanlara, dava açar ,icra takibinde bulunur.

 

TYTK’nun kararlarının iptaline ilişkin olarak veya yapmaya yetkili olduğu

                   işler nedeniyle kat malikleri veya üçüncü şahıslar tarafından açılan davalarda

                   diğer kat maliklerini temsil eder.

                   Gerekirse avukat görevlendirmeye TYYK yetkilidir.

                   Görevlendirilen avukatlara verilecek ücretler ve yargılama giderleri protokollerle

                   belirlenir; ortak giderlerden karşılanır.

 

 Ada Yöneticileri tarafından talep edilen işlere ilişkin isteklerini TYTK

                   tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde ve talebe göre sıraya koyar. İşin

                   önem ve ivediliğine göre bu sırayı düzenleyerek takip eder ve sonuçlandırır.

                   Ada’lara eşit hizmet sağlamaya özen gösterir.

 

 

 

                          III – DENETİM ORGANLARI                  A-  ADA DENETÇİSİ  ( AD )
 

                  Madde 28. 

                  AKMK Temmuz ayında yapacağı olağan toplantıda, sayı ve arsa payı çoğunluğu

                  ile  aralarından bir kat malikini bir yıl için Ada Denetçisi olarak seçer.

                  AKMK eğer ayrıca kendi adaları için de bir bütçe uygulama kararı almış ise ,

                  hesapları  ve işletme defterini inceleyerek , yapılan giderlerin AKMK kararlarına

                  uygunluğunu ve muhasebe açısından doğru belgelere bağlanıp bağlanmadığını

                  denetler. Eğer herhangi bir harcama öngörülmemiş ise kendi adasını ve çevresini

                  ilgilendiren konularla bağlantılı olarak AB’nının çalışmalarını izleyerek gerekli

                 uyarılarda bulunur. Temmuz ayında yapılacak olağan toplantıda vereceği raporda

                 denetim sonucunu ve ada yönetimi hakkındaki görüşlerini bir rapor halinde

                 AKMK’nun bilgisine sunar.

                 Denetçi hazırladığı raporu ve ara incelemelerini noter mührü ile onaylı bir Denetçi

                 Defterine yazarak imza eder.

                 AD’ne herhangi bir ücret ödenmez, aidat muafiyeti yoktur.

 

                  B-   TOPLU YAPI DENETÇİSİ ( TYD )    

               

                 Madde 29.

                 TYTK Ağustos ayında yapacağı olağan toplantıda ,toplantıya katılan TYTK üyeleri

                 arasından ve kat maliki olan bir kişiyi denetçi seçer. Görev süresi bir yıldır.

                 TYTK, gerekli gördüğü takdirde TYD’ne yardımcı olmak üzere uzman kişi veya

                 firmalar görevlendirebilir.Görevlendirilecek bu uzmanlara ödenecek ücret TYTK

                 tarafından belirlenir.

                 TYD aidattan muaf değildir. Harcırah ve yolluk ücretleri Harcırah ve Yolluk

                 Yönetmeliğine ve bütçe öngörülerine uygun olarak ödenir. Başkaca bir ücret

                 ödenmez.

                TYD, TYYK’nun hesapları, kendisine iletilen ve ilgilendiren şikayet ve durumları

                incelemek  üzere değerlendirmelerini sürdürür.Ayrıca yönetim ve işletme

                hesaplarını da en az üç ayda bir kez denetler.Denetleme sonuçları TYYK tarafından

                TYTK üyelerine iletilir.

                TYD , TYYK’nun faaliyet ve hesaplarını inceleme sonrası belirlediği sonuçları

                Noter mührüyle onaylı Denetçi Karar Defterine geçirir.Belirlenen sonuçlardan

                TYYK’na bildirilmesi gerekenler varsa bu kurula bildirir.

                TYD, gerekli gördüğü hallerde TYTK’nu toplantıya çağırmasını TYYK’dan

                isteyebilir. Bu istek on gün içinde yerine getirilmezse kendisi kurulu doğrudan

                çağırabilir. 

                TYD , Ağustos ayında yapılacak TYTK olağan toplantısına yıllık denetim sonuçları

                ile toplu yapının yönetim tarzı hakkındaki görüşlerini yazılı bir rapor ile sunar.

                Bu rapor TYTK toplantısından en az yedi gün önceTYYK’ca TYTK üyelerine

                ulaştırılır.

 

IV-        İŞLETME PROJESİ

 

A-     PROGRAM BÜTÇE TASLAĞININ HAZIRLANMASI

 

Madde 30.

Toplu yapı kapsamındaki proglamlanan tüm hizmetlerin bir sonraki dönemi için öngörülen muhtemel ortak giderleri ve bu giderlerin toplanması için belirlenecek

aidat  avans tutarlarını içeren bütçe taslağı TYYK tarafından hazırlanır.

 

B-      İŞLETME BÜTÇESİNİN KESİNLEŞMESİ

 

Madde 31.

TYTK tarafından hazırlanmış bulunan bütçe taslağı yıllık çalışma raporu ve diğer

ekleri ile birlikteAğustos ayı olağan toplantısından yedi gün önce zamanında TYTK üyelerine ulaştırılır.

TYTK  yapacağı toplantıda bütçeyi görüşerek karara bağlar.

Yeni dönem için kesinleşen aidatlar Ağustos ayından itibaren geçerli olur.

 

C-     ORTAK GİDERLERİN TAHSİLİ

 

Madde 32.

Kat malikleri, bağımsız bölümleri her ne surette olursa olsun kullananlar ya da

yararlananlar, bulundukları konut yahut toplu yapıya ilişkin ortak yer ve tesisler

üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün

durumu dolayısı ile veya kullanmadığı gerekçesi ile bunlardan faydalanmaya

gerek ve ihtiyaç duymadığını ileri sürerek ortak gider ve avans payını ödemekten

kaçınamazlar.

 

Madde 33.

İşletme projesinde aksi öngörülmediği sürece ortak gider ve avans payları (aidatlar) her ayın en geç son günü tarihiyle ödenmek zorundadır. Zamanında

ödemeyenler  aylık % 5 (yüzde beş) gecikme tazminatı ödemek zorundadırlar.

 

 

Madde 34.

Ortak giderlerden karşılanan masraflara kat maliklerinden biri veya onun bağımsız

bölümünden yararlanmakta olanlar kusurlu hareketleri ile neden olmuşlarsa karşılığı kendilerinden alınır.

 

                   V – KAT MALİKLERİNİN

                     HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

1-     BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE İLŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

Madde 35.

a.      Hakları:

   Kat malikleri mülkiyetlerinde bulunan bağımsız bölümler üzerinde bu       

                           Yönetim Planındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanunun maliklere    

                           tanıdığı  bütün hak ve yetkilere sahiptir.

   Bağımsız bölümlerini bizzat kullanabildikleri gibi kiraya da verebilirler.

                           Kat malikleri bağımsız bölümleri içinde  ana yapının taşıyıcı sistemine zarar

   verecek nitelikte olmamak ,imar planı ve yönetmeliklere aykırı olmamak,

   ortak  hacimleri ve ortak her türlü tesisatı etkilememek sureti ile TYTK

   tarafından belirlenmiş zaman aralıkları içinde kalmak koşulu ile  arzu

   ettikleri onarım,tesis ve değişiklikleri yapabilirler.

 

 

                  Madde 36.

             b.     Yükümlülükleri:

                          Kat malikleri: bağımsız bölümlerini ve eklentilerini kullanırken iyi niyet   

                          kurallarına  uymak, diğer kat maliklerini rahatsız edecek hareketlerden veya

                          yasalara ve Yönetim Planına aykırı davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.

                          Ortak yer ve tesislerin bakımına ,özellikle çöp dökme yerlerinin temizliğinin

                          gözetilmesine ve kollanmasına özen gösterirler.

                          Bağımsız bölümlerini kumarhane ve randevu evi gibi töre ve ahlak aykırı

                          etkinlikler için kullanamazlar.

                          Bağımsız bölümlerinde sağlık tesisi veya labaratuar gibi tesisler açamazlar.

                          Vaziyet Planına aykırı herhangi bir bireysel uygulama gerçekleştiremezler.

                          Bahçelerine kümes ve köpek kulübesi benzeri imalatlar yapamazlar.

                          Veterinerce  verilen geçerli aşı kağıdı bulunan süs köpeği,evcil kedi ve 

                          süs kuşudışında hayvan besleyemezler.

                          Kendi bağımsız bölümlerinde ve ortak yerlerde diğer kat maliklerini huzursuz

                          edecek toplantılar toplantılar düzenleyemezler.gürültülü eğlencelerde

                          bulunamazlar.Radyo, televizyon ve diğer müzik aletlerini fazlaca açamazlar.

                          Nişan, nikah, doğum ve sünnet gibi özel tören ve toplantılarda da diğer kat

                          maliklerini rahatsız etmemeye özen göstermek durumundadırlar.

                          TYTK’nca oy birliği ile karar verilmedikçe mesken olarak gösterilen

                          bağımsız bölümlerinde  otel, motel, pansiyon, kahvehane, bar, kulüp,   

                          gazino, pavyon, dans salonu veya fırın ,lokanta, pastane, dükkan türünden

                          iş yeri açamazlar.

                      

                         Toplu yapı kat malikleri diğer bir bağımsız bölümde veya ortak yerlerde

                         meydana gelen arızaların giderilmesi için bağımsız bölümlerine girme

                         gereğinin bulunduğu hallerde gerekli izni vermekle yükümlüdür.

 

                  Madde 37.

                  c.     Yenilik, İlaveler ve Giderlerine Katılma:

                     Toplu yapı ortak yerlerinin  kullanmanın daha rahat ve kolay hale

                     konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına

                     yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, TYTK’nun verecekleri karar üzerine

                     gerçekleştirilir.

                     Site ortak yer ve tesislerinde yapılması kararlaştıran yenilik ve ilaveler çok

                     masraflı  ise veya uygulamanın özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa,

                     bütün kat malikleri tarafından kullanılmasına imkan sağlamıyorsa, bunlardan

                     faydalanmak istemeyen kat maliki giderlere katılmak zorunda değildir.

 

 

                       VI. HAKİMİN MÜDAHALESİ

 

             Madde 38.

             AKMK veya TYTK’nca verilen kararı yasalara veya Yönetim Planı hükümlerine

             aykırı bulan kat maliki Ayvalık görevli mahkemelerine başvurarak, kararın

             tamamen veya kısmen iptalini isteyebilir.

             Bu kurullarca verilen kararlar aleyhine toplantılara katılan ancak aykırı oy

             kullanan her kat maliki , karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya

             katılmayan kat maliki ise kararı öğrenmesinden itibaren bir ay içinde ve her halde

             karar tarihinden başlayarak altı ay içinde ana taşınmazın bulunduğu Ayvalık Sulh 

             Hukuk Mahkemesinde iptal davası açabilir. Kurul kararlarının yok veya mutlak

             butlanla hükümsüz sayıldığı  durumlarda süre koşulu aranmaz.

             Kat maliklerinden birinin veya onun konutundan kira sözleşmesine veya diğer bir

             nedene dayanarak yararlanan kimsenin Kat Mülkiyeti Kanunu veya bu Yönetim

             Planında öngörülen borç ve yükümlülüklerine uygun hareket etmemesinden

             zarar gören, rahatsız olan kat maliki, toplu yapının bulunduğu yer olan Ayvalık

             Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini, rahatsız edilmesine

             son verilmesini isteyebilir.                         

                  Kat maliklerinden biri borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle

                  diğer kat maliklerinin haklarına, onlar için çekilmez hale gelecek derecede aykırı

                  davranırsa, Kat Mülkiyeti Kanununun 25. Maddesi kapsamında diğer kat malikleri     

                  o kat malikinin bağımsız bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine

                  devredilmesini hakimden isteyebilirler.

 

                                     VII – SON HÜKÜMLER

 

             Madde 39.

                 Otuz dokuz maddeden oluşan İşbuYönetim Planı Engürü Sitesi Toplu Yapı

                 Temsilciler Kurulu’nun gündeme alarak yapacağı toplantıda en az beşte dört

                 çoğunlukla alacağı karar sonucu kesinleşir.

                 Ayvalık Tapu Sicil Muhafızlığınca tesçili ile yürürlüğe girer.

                

                 Geçici Madde:

                 Bu Yönetim Planı uyarınca oluşturulacak yönetim organlarının seçimi süreç içinde

                 tamamlanıncaya kadar mevcut kurullar görevlerini sürdürürler.30/05/2023 Gün Ortalama:143  Bugün91 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:34.229.131.158